รู้จัก Indicator Announcement เพื่อติดตามทิศทางราคาหุ้น

Indicator announcement schedule

US_ISM_nonManufacture

ดัชนี ISM Non-Manufacture เป็นดัชนีทางเศรษฐกิจที่อิงจากการสำรวจผู้บริหารการจัดซื้อและการหาบริษัทที่ไม่ใช่การผลิต ที่มีมากถึง 400 ราย ISM เป็นส่วนหนึ่งของ ISMReport on business – Manufacturing and Services และดัชนี PMI หรือ Purchasing Managers’s Index เป็นมาตราวัดเศรษฐกิจโดยรวมที่แสดงแนวโน้มทางเศรษฐกิจแบบภาคการผลิตและภาคบริการ ในส่วนของ PMI จะทำการสำรวจผู้ผลิตเพื่อกำหนดระดับของผลผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในโรงงานผลิต รวมถึงการซื้อสินค้าโภคภัณฑ์และสินค้าคงคลังที่ใช้ในการผลิตสินค้า

US_FOMC_Minutes

FOMC ย่อมาจาก Federal Open Market Committee คือคณะกรรมการตลาดกลางแห่งสหพันธรัฐ ที่เป็นสาขาย่อยของ Federal Reserve System (FRS) ที่คอยกำหนดทิศทางของนโยบายการเงินในการกำกับดูแลการดำเนินการของตลาดเปิด (OMOs) โดยเฉพาะ ซึ่งมีคณะกรรมการอยู่ 12 คน ประกอบด้วย กรรมการ 7 คน ประธานธนาคารกลางสหรัฐแห่งนิวยอร์ก 1 คน และประธานธนาคารหลางสำรองอีก 4 คน การประกาศปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดนั้นเป็นผลมาจากการประชุมของ FOMC

US_Current_Employment_Statistics

โปรแกรม CES เป็นโปรแกรมสถิติการจ้างงานรายเดือนที่จะสำรวจและจัดทำโดยสำนักสถิติแรงงาน เป็นแบบสำรวจที่จัดทำประมาณการชั่วโมงการจ้างงาน และรายได้ตามการบันทึกเงินเดือนของแต่ละสถานประกอบการ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ CES จะประกอบด้วยชุดการจ้างงานนอกภาคเกษตร พนักงานฝ่ายผลิตและลูกจ้างที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม จะมีการสำรวจรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงและชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาต่อสัปดาห์

EU_ECB_Policy_Interest_Rate

ECB คือ ธนาคารกลางยุโรป ที่ย่อมาจาก European Central Bank (ECB) ที่จะรับผิดชอบนโยบายการเงินของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป EU ที่ใช้สกุลเงินยูโรกัน ซึ่งเป้าหมายหลักของ ECB ก็คือ การรักษาเสถียรภาพราคาในเขตยูโร ซึ่งจะช่วยรักษากำลังซื้อของเงินยูโร ธนาคารกลางยุโรป มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Frankfurt ประเทศเยอรมนี โดยเริ่มรับผิดชอบนโยบายการเงินในโซนยุโรปนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 1999 

US FRB Policy Interest Rate

FRB คือ Federal Reserve Board ที่เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลกลาง ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติของธนาคารปี 1935 โดยได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ยุติธรรมในการรักษาผลประโยชน์ทางการเงิน การเกษตร อุสาหกรรมและการค้า รวมถึงหน่วยงานทางภูมิศาสตร์ของประเทศ สมาชิกของ FRB 7 คนจะเป็นผู้ควบคุมระบบธนาคารกลางสหรัฐ Fed ที่ทำการกำหนดนโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ยของประเทศ บทบาทที่สำคัญของ FRB อีก 2 อย่างคือ รับผิดชอบเครื่องมือนโยบายทางการเงินอย่าง Discount Rate หรืออัตราส่วนลด และรักษานโยบายทางการเงินอื่น ๆ 

US Real GDP 

GDP หรือ Gross Domestic Product เป็นตัวบ่งชี้หลักในการวัดภาวะเศรษฐกิจและระดับการพัฒนาของประเทศ ซึ่งจะมีการคำนวณอยู่ทั้งหมด 3 วิธี ได้แก่ การผลิต รายรับ และรายจ่าย 

ส่วน Real GDP นั้น คือการวัดอัตราเงินเฟ้อที่สะท้อนถึงปริมาณของสินค้าและบริการที่ผลิตในปีนั้น ๆ โดยราคาจะคงที่ทุกปี เพื่อลดอัตราเงินเฟ้อหรือเงินฝืดที่อาจส่งผลต่อการส่งออก GDP ขึ้นอยู่กับมูลค่าตัวเงินของสินค้าและบริการ ซึ่งราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นก็มีผลกระทบต่อการเพิ่ม GDP ของประเทศ

Real GDP มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตลาดและหากเกิดความแตกต่างระหว่างตัวเลข Real GDP กับ GDP ที่ระบุ ก็จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงอัตราเงินเฟ้อหรือภาวะเงินฝืดที่มีนัยสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ